وضعیت پروپوزال دانشجویان

 

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/6/27پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

فاطمه نعمتی

97187159

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب نشد

2

فهیمه فیاض

97182151

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

 تصویب مشروط

3

رسول شیرازی

97182142

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

 تصویب نشد

4

علی پیرفلک

97185116

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 تصویب

5

روح اله نوروزی

97182169

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

تصویب مشروط 

6

سعید هوشیار

97185172

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 تصویب نشد

7

توحید بهنام

97184112

مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیکی

 تصویب

8

مریم بدیع فرخد

97188114

روانشناسی عمومی

 تصویب نشد

9

جواد زیرکی

96186315

حقوق خصوصی

تصویب نشد 

 

                                                            

                                                   

                                                                      

 

۳۱ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی