جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت می رساند، جلسه دفاع خانم زهرا خوش اندام در تاریخ 99/7/12به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی               

۱۰ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی