جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه 99/8/8برگزار خواهد شد وآخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل (حضوری و یا غیر حضوری) به واحد تحصیلات تکمیلی 99/8/3می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۲۱ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی