جلسه دفاع گروه روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سیما دانش پژوه دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی در تاریخ 99/8/10به صورت  مجازی برگزار می گردد.   

 مدیر تحصیلات تکمیلی 

 بهزاد لطفی                   

۰۷ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی