جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای مسعود موثق در تاریخ  99/8/21

2.  خانم شهرزاد امیربک در تاریخ  99/8/22

3. آقای امین خوش قامت در تاریخ  99/8/22

 مدیر تحصیلات تکمیلی

  بهزاد لطفی              

۲۱ آبان ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی