جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی می رساند، جلسه دفاع خانم نسیم علی دوست سیدها در تاریخ 99/10/2به صورت مجازی برگزار می گردد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۳۰ آذر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی