جلسه دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

به اطلاع دانشجویان گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی می رساند، جلسه دفاع خانم زهرا حسن پور خواجه ها در تاریخ 99/10/7به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۰۶ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی