جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت بازرگانی می رساند، جلسه دفاع آقای حسن ابراهیمی ثانی در تاریخ 99/10/11به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۱۰ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی