جلسه دفاع گروه حقوق خصوصی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان گروه حقوق خصوصی می رساند، جلسه دفاع خانم منیره السادات معزیان در تاریخ 99/10/15به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۱۴ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی