جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت بازرگانی می رساند، جلسه دفاع خانم زهرا یوسف پور در تاریخ 99/10/17به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۱۵ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی