جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

قابل توجه دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در تاریخ 99/10/20به صورت مجازی و به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. خانم مریم محمدی

2. خانم مرضیه احمدی

3. آقای محمدحسن قاچکانلوئی

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی                    

۱۷ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی