وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 99/11/16پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

   

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

محمد قلی زاده دوین

97182154

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

2

فاطمه انصاری پور

97185109

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

3

مصطفی عرفانیان عبادی

97186139

حقوق خصوصی

 تصویب نشد

4

آمنه نادریان

97182167

مدیریت بازرگانی

 تصویب

5

بی بی مریم بامروت

97183105

حسابرسی

 تصویب

6

احسان وردی زاده

99181113

حسابداری

 تصویب

 

                                                     

                                                

۲۱ بهمن ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی