جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می رساند، جلسه شورای تحصیلات تکمیلی موسسه 99/12/14برگزار خواهد شد وآخرین مهلت تحویل پروپوزال به صورت کامل (حضوری و یا غیر حضوری) به واحد تحصیلات تکمیلی 99/12/10می باشد.

مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی

۰۹ اسفند ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی