جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت

به اطلاع دانشجویان گروه مدیریت بازرگانی می رساند، جلسه دفاع آقای رسول شیرازی در تاریخ 99/12/20به صورت مجازی برگزار می گردد.

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی               

۱۹ اسفند ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی