وضعیت پروپوزال دانشجویان

طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 1400/4/24پروپوزال دانشجویان ذیل مورد بررسی قرار گرفت :    

 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

وضعیت پروپوزال

1

محمد جهان پور

97184116

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

2

علی احمدزاده بیرکی

98185101

مدیریت بازرگانی

 تصویب نشد

3

صمد خوش شکن

98187106

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 تصویب نشد

4

محمدرضا صالحی

98183103

حسابرسی

تصویب مشروط

5

امین رضائی

97182132

مدیریت بازرگانی

 تصویب مشروط

6

هانیه حلمی محب سراج

98186119

حقوق خصوصی

 تصویب مشروط

7

معین کریمی

96186338

حقوق خصوصی

 تصویب

8

محمدرضا رییس

97184128

مدیریت بازرگانی

 تصویب

9

قاسم حسین زاده

98182107

مدیریت بازرگانی

تصویب

10

صفورا کیانیان

98186158

حقوق خصوصی

 تصویب

11

شایان فرهادی

98187300

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب مشروط 

12

سید محمود حسینی

98182108

مدیریت بازرگانی

تصویب مشروط 

13

زهرا صادقی

98187115

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تصویب 

14

رضا عبدی خیبری

97185146

مدیریت بازرگانی

تصویب نشد 

15

حامد رشیدی ترنیک

97182131

مدیریت بازرگانی

تصویب 

 

                                                            

                                                                                                             

۰۲ مرداد ۱۴۰۰  -  تحصیلات تکمیلی