کلیه مراحل انجام دفاع از پایان نامه

کلیه مراحل انجام دفاع از پایان نامه

قبل از دفاع :

1. انجام نگارش پایان نامه و تکمیل تمامی قسمت های آن تحت نظر استاد راهنما به مدت حداقل 5/4 ماه از تاریخ تصویب پروپزال

2. دریافت فرم شماره 1 ( آمادگی دفاع ) و فرم های شماره 2 ( داوری ) در 2 نسخه  و تکمیل آن ها و دریافت زمان دفاع از مدیر تحصیلات تکمیلی

3. ارائه فرم های تکمیل شده شماره 2 ( داوری ) به همراه یک نسخه از پایان نامه به اساتید داور و اخذ تایید فرم شماره 1 توسط اساتید داور

4. دریافت فرم شماره 3 ( فرم مالی اساتید راهنما و داور ) در 3 نسخه از اساتید راهنما و دفاع فرم شماره 1 ( آمادگی دفاع ) و فرم های شماره 2 ( داوری ) در 2 نسخه  و تکمیل فرم شماره 4 ( اطلاعیه دفاع ) و فرم شماره 9 ( شرکت در 2 جلسه دفاع ) و ارائه آن ها به واحد تحصیلات تکمیلی ( کلیه فرم های مربوطه می بایست حدکثر 10 روز قبل از دفاع تحویل واحد تحصیلات تکمیلی شود . )

5. برگزاری جلسه دفاع در تاریخ مقرر

بعد از دفاع :

1. تکمیل فرم شماره 5 ( تعیین ارزش مقاله )

2. تمکیل فرم شماره 6 ( تعهد اصالت پایان نامه )  - فرم مروطه می بایست در پایان نامه صحافی گردد .

3. تکمیل فرم شماره 7 ( تایید اصلاحات )

4. تهیه نسخه های صحافی شده +CD  قاب دار جهت تحویل به کتابخانه و استاد راهنما

5. تکمیل فرم شماره 8 ( تاییدیه کتابخانه )

6. ثبت پایان نامه در سایت ایران داک  و دریافت تایید آن