جلسه دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/6/28به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1.  خانم فرزانه پورحسن

2. آقای هوتن رستمی نژاد

3. آقای میلاد اسلامیان

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی              

۲۶ شهریور ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی