جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی در تاریخ 99/8/2به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

 1. خانم سمیرا رویان

2. آقای مجتبی رنجبر

3. خانم مریم نعمتی

4. آقای عباس کریمی

5. سید حسن هاشمی فریمانی

 مدیر تحصیلات تکمیلی

بهزاد لطفی              

۳۰ مهر ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی