جلسات دفاع گروه مدیریت

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسات دفاع گروه مدیریت بازرگانی به صورت  مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد : 

1. آقای سعید ضیائی قوچان عتیق در تاریخ 99/10/25

 2. آقای سعید بوستانچی در تاریخ 99/10/27

 مدیر تحصیلات تکمیلی

 بهزاد لطفی              

۲۳ دی ۱۳۹۹  -  تحصیلات تکمیلی